Misie

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE  NA   MIESIĄC   LISTOPAD  2020r.  GRUPA V – „MISIE”     Rok szkolny 2020/2021

TYDZIEŃ 1. Temat tygodnia: Nasza mała ojczyzna

 1. Nasze domy i ulice
 2. Droga do przedszkola
 3. Ważne miejsca
 4. Nasza miejscowość
 5. Tradycje naszego regionu

TYDZIEŃ 2. Temat tygodnia: Polska moja ojczyzna

 1. Jak powstało państwo polskie
 2. Polskie symbole narodowe
 3. 11 LISTOPADA   ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
 4. Stolice Polski, Sławni Polacy
 5. Narodowe Święto Niepodległości

TYDZIEŃ 3. Temat tygodnia: Moje hobby

 1. Wyobraźnia
 2. Nasze zainteresowania
 3. Nasze zbiory
 4. Muzyka wokół nas
 5. Malujemy wiatr i deszcz

TYDZIEŃ 4. Temat tygodnia: Ulubione zajęcia

 1. W świecie wyobraźni
 2. Zabawy ze słowem
 3. Ciekawe zabawki
 4. Pokój moich marzeń
 5. Jesteśmy konstruktorami

Cele ogólne:

 • poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie;
 • wzbogacanie słownika dziecka o pojęcia ojczyzna, mała ojczyzna, stolica, patriota, patriotyzm;
 • budowanie postawy patriotycznej przez kształtowanie umiejętno­ści przyjmowanie odpowiedniej postawy w trakcie śpiewania hymnu państwowego, budzenia poszanowania dla wszystkich symboli narodowych;
 • budzenie zainteresowania własnym regionem, miejscowością – poznanie zasad funkcjonowania urzędu miejskiego, gminy, pracy burmistrza, poznanie ciekawych i charakterystycznych miejsc;
 • rozwijanie poczucia tożsamości narodowej: zapoznanie z historią Narodowego Święta Niepodległości, kształtowa­nie przywiązania do społeczności lokalnej i dumy z miejsca zamieszkania;
 • rozwijanie czynnego słownika i mowy dziecka; wprowadzenie pojęcia wyobraźnia; rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat, poprawnego formułowania wypowiedzi, stosowania przymiotników, spójników i przyimków, poprawnych form fleksyjnych; budowanie wypowiedzi po­prawnej stylistycznie;
 • przygotowanie do czytania przez doskonalenie słuchu fonematycznego – doskonalenie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez przedmioty co­dziennego użytku; analiza i synteza głoskowa wyrazów; czytanie globalne wyrazów mapa, Polska, dom wprowadzanie kolejnych liter d, D, e, E, u, U; zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania;
 • rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę wiersza, tekstów piosenek, prostych rymowanek
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych, kodowania i dekodowania informacji, wyznaczania kierunków w przestrzeni i na kartce; rozwijanie myślenia operacyjnego podczas ustalania stałości elementów w zbiorze, porównywania ciężarów w zabawach; wprowadzenie cyfry 3 i znaku =; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania informacji;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw w Kąciku Dobrego Startu;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – wprowadzenie tańca kaszubskiego„Szewc” i piosenki „Nam jesień niestraszna”, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania muzyki instrumentalnej, rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności reagowania na akcent muzyczny, uwrażliwianie na elementy muzyki takie jak tempo, dynamika, wysokość dźwięków;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i wrażliwości estetycznej przez projektowanie i planowanie pracy, dobieranie barw i wykorzystywanie różnorodnych materiałów;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas rysowania, odrysowywania, nawlekania, przyklejania, oddzierania, kreślenia linii po śladzie, kropkach, samodzielnie wg wzoru na czystej kartce i w liniaturze oraz kratownicy, cięcia nożyczkami;
 • rozwijanie sfery społecznej i emocjonalnej; rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole przez pełnienie różnorodnych ról; podnoszenie poczucia własnej wartości – odkrywanie swoich mocnych stron; przezwyciężanie nieśmiałości przez prezentowanie siebie i swoich upodobań w różnych formach wyrazu; budowanie więzi w grupie;
 • rozwijanie wyobraźni, kre­atywnego myślenia, postaw twórczych; wyrabianie samodzielności podczas pracy, satysfakcji z samo­dzielnie wykonanego zadania.

 

Drodzy Rodzice!

Przedstawiam  tematykę oraz działania  dzieci podczas prowadzonych zabaw w miesiącu październiku.

PAŹDZIERNIK

TYDZIEŃ 1 ; IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT

Tematy dni: 1. Świat wokół nas, 2. Jesienny spacer, 3. Zbieramy skarby jesieni, 4. Zabawy na świeżym powietrzu, 5. Malujemy jesień

Rozmawialiśmy o kolejnej wartości, jaką jest WRAŻLIWOŚĆ, m.in. na piękno przyrody oraz potrzeby roślin i zwierząt. Skłaniało to do rozmów o jesieni.

Poznaliśmy rośliny i zwierzęta, które można spotkać w parku, uczyliśmy się rozpoznawać drzewa, łączyć je z należącymi do nich liśćmi i owocami. Poprzez obserwacje, zabawy z materiałem przyrodniczym kształtowaliśmy wrażliwość na piękno jesiennego krajobrazu, podziwialiśmy różnorodność jesiennych barw.

Nasze obserwacje odzwierciedlaliśmy w formach plastycznych – malowaliśmy farbami na dużych powierzchniach. Badaliśmy, jak powstają kolory, poprzez mieszanie 3 barw.

Poznaliśmy literę m, M; umiemy odczytywać proste sylaby, a także pisać poznane litery w liniaturze. Ciągle doskonalimy słuch fonematyczny – wyróżniamy głoski w wyrazach, składamy wyraz z sylab i głosek.

Wykorzystując szyszki, kasztany czy żołędzie ćwiczyliśmy umiejętność dokładnego liczenia. Potrafimy klasyfikować przedmioty wg dwóch cech i układać rytmy.

Umiemy zaśpiewać piosenkę Jesienny kujawiaczek , wykonać do niej prosty układ ruchowy i określić nastrój utworu. Znamy instrumenty perkusyjne, potrafimy samodzielnie zagrać prosty rytm.

 

TYDZIEŃ 2  JESIENNA PRZYRODA

Tematy dni: 1. Leśne zwierzęta przed zimą, 2. Jesienne zoo, 3. Zwierzęta robią zapasy, 4. Zimowe schronienia owadów, 5. Pomagamy owadom przetrwać zimę

To kolejny tydzień, w który omawialiśmy piękno polskiej jesieni. Zwracamy uwagę nie tylko na rośliny, lecz także na zwierzęta. Znamy cechy charakterystyczne niektórych z nich, wiemy, w jaki sposób przygotowują się do przetrwania zimy, potrafimy podać nazwy miejsc, w których mieszkają. Poznajemy nowe słowa i wyrażenia; wiemy, co to znaczy hibernacja. Wiemy też, że należy pomagać zwierzętom w ciężkim dla nich okresie zimowym. Rozumiemy, jak ważna jest praca leśniczego. Zwróciliśmy uwagę na świat najmniejszych zwierząt – owadów: wiemy jak zachowują się jesienią.

Poznaliśmy literę l, L. Uczyliśmy się dzielić wyrazy na sylaby, na głoski, wyodrębnialiśmy głoski w nagłosie. Podejmowaliśmy próby czytania prostych wyrazów. W zabawach grafomotorycznych kreśliliśmy nowo poznaną literę.

Poznaliśmy cyfrę 1. Bawiliśmy się materiałem przyrodniczym, przeliczając, odkładając i dokładając określoną liczbę liczmanów.

Rozwijaliśmy sprawność manualną podczas rysowania, wycinania, lepienia z plasteliny.

Umiemy zaśpiewać piosenkę „Jesienny kujawiaczek”. Lubimy zabawy z chustą animacyjną, zabawy ruchowe i pobyt na świeżym powietrzu.

TYDZIEŃ 3.  KOSZYK PANI JESIENI

Tematy dni: 1. Zdrowo jemy, 2. Przysmaki z sadu, 3. Witaminy z warzyw, 4. Grzyby – leśne skarby, 5. Spacer po parku i lesie

W tym tygodniu nadal rozmawialiśmy o jesieni. Poznaliśmy trzy ekosystemy: las, park i pole. Znamy podstawowe rośliny i nazwy drzew owocowych. Potrafimy wymienić krajowe owoce i warzywa i globalnie odczytać ich nazwy.

Omówiliśmy kolejną wartość – ZDROWIE. Wiemy, że owoce i warzywa są zdrowe i często powinniśmy je jeść, zwłaszcza w postaci surówek i świeżo wyciskanych soków. Poznaliśmy dary lasu – grzyby jadalne i niejadalne, znamy ich budowę.

Z zainteresowaniem badaliśmy, jakie kolory kryją się w jesiennych liściach.

Przyjemność sprawiają nam spacery i zabawy na świeżym powietrzu.

Korzystamy z darów pani Jesieni – manipulujemy, przeliczamy, dokładamy, odkładamy. Potrafimy klasyfikować przedmioty wg dwóch cech. Ćwiczymy dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem liczmanów. Potrafimy skonstruować grę z wykorzystaniem kostki – umiemy ustalić jej zasady.

Umiemy posługiwać się nożyczkami – ciąć różne materiały po liniach prostych i falistych.

Poznaliśmy literę t, T, ćwiczymy wyodrębnianie głosek w nagłosie i wygłosie. Czytamy proste wyrazy. Ciągle doskonalimy sprawność dłoni – kreślimy wzory literopodobne, kolorujemy w obrębie konturu.

Słuchaliśmy piosenkę o tematyce zdrowotnej Przepis na zdrowie, sprawnie reagujemy na pauzę w muzyce, potrafimy grać rytmicznie na instrumentach perkusyjnych.

TYDZIEŃ 4.  SKARBY JESIENI

Tematy dni: 1. Spiżarnia zaradnej mamy, 2. Co mrozimy?, 3. Co kisimy?, 4. Co suszymy?, 5. Robimy przetwory

W tym tygodniu rozmawialiśmy o przygotowaniach do zimy. Poznaliśmy kilka sposobów przechowywania pożywienia: robienie przetworów owocowo-warzywnych, mrożenie, kiszenie i suszenie. W ten sposób zachęcamy do spożywania owoców i warzyw w różnej postaci. Wiemy, że są one zdrowe, mają dużo witamin.

Rozwijamy mowę, wzbogacamy słownictwo, posługujemy się wyrazami: spiżarnia, zapasy, przetwory.

Dużo czasu poświęciliśmy zabawom matematycznym z wykorzystaniem owoców i warzyw: przeliczaliśmy, klasyfikowaliśmy. Poznaliśmy cyfrę 2.

Poznaliśmy literę I, I. Uczymy się wysłuchiwać, jaka głoska znajduje się na początku i na końcu różnych wyrazów. Odczytujemy sylaby i wyrazy.

Rozwijamy sprawność ręki podczas wycinania, malowania. Sprawnie operujemy kredkami, dbamy o jakość prac plastycznych. Uczymy się wiązać kokardki.

Śpiewamy piosenkę o tematyce zdrowotnej Przepis na zdrowie, reagujemy na zmiany rytmu i tempa, potrafimy akompaniować do ruchu z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.

 Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

– warto korzystać z uroków złotej jesieni – często chodzić na spacer do parku i lasu, zbierać skarby jesieni, które potem można wykorzystać do prac plastyczno-technicznych (kasztanowe ludziki, korale z jarzębiny);

– dobrze jest doskonalić u dzieci umiejętności podawania nazw okazów przyrodniczych, roślin, drzew;

– należy hartować organizm – rozwijać sprawność ruchową, uprawiać sport nie tylko w ciepłą, słoneczną pogodę;

– tworzyć kompozycje z liści, patyków, gałązek, traw;

– wymyślać zabawy matematyczne z wykorzystaniem liczmanów (kasztany, szyszki, żołędzie): przeliczać, segregować, dodawać i odejmować;

– rozwijać zainteresowania przyrodnicze – prowadzić rozmowy na temat piękna jesiennego krajobrazu (obserwowanie przyrody, wąchanie jesiennych kwiatów, słuchanie szumu drzew, śpiewu ptaków).

– czytać książki – opowiadania i wiersze – oraz rozmawiać na temat ich treści;

– wspólnie śpiewać piosenki;

– wyszukiwać litery w wyrazach i podawać ich nazwy, czytać proste wyrazy;

– wspólnie przygotowywać potrawy z warzyw i owoców, zachęcać dzieci do ich kosztowania (sałatki, surówki, smoothie, musy);

– bawić się w przeliczanie, dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem kasztanów, orzechów, żołędzi;

– utrwalać nazwy owoców i warzyw oraz ich kolorów

– warto włączać dzieci w prace domowe – wspólnie przygotować przetwory i etykiety do nich;

– umożliwiać im poznawanie nowych smaków warzyw i owoców – wspólnie robić musy, smoothie, zachęcać dzieci do jedzenia owoców i warzyw jako „przegryzek”;

– bawić się w wysłuchiwanie głosek na początku i na końcu wyrazów, dzielenie krótkich wyrazów na głoski, składanie wyrazów z głosek;

– przeliczać przedmioty, tworzyć zbiory, porównywać liczebność, dokładać, odkładać itp.

LICZYMY

ZABAWY Z OZOBOTEM

SYMBOLE NARODOWE

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

Czekamy na rozpoczęcie wspólnej zabawy……., razem sprzątamy, bawimy się z literkami, kodujemy obrazki……

DOGOTERAPIA

JESTEŚMY STARSZAKAMI

 

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA ORAZ PASOWANIE.

Konkursy, zgadywanki, tańce, zabawy ruchowe, słodki test „MISIÓW”.

 

Nasza pierwsza wycieczka – NA SKRZYŻOWANIE.

Sprawdzamy znaki drogowe, obserwujemy zachowanie pieszych i samochodów. Nabywamy własne doświadczenia- BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA. Efekty odtwarzamy w pracy plastycznej.

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 2019/2020

Nauka w oparciu o klocki Froebla

Dzień Życzliwości

Pasowanie w przedszkolu. Dzieci już oficjalnie stały się pełnoprawnymi „Jagódkami”. Gratulacje dla wszystkich 🙂

Bal Wszystkich Świętych

„JAGÓDKI” bardzo przejęły się, że nasz świat jest potrzebuje pomocy… Postanowiły go posprzątać… Im więcej rąk do pomocy, tym lepiej… Po skończonej ciężkiej pracy dzieci stwierdziły: „Jest pięknie…”

Pluszowy MIŚ to niezbędny towarzysz każdego dziecka…

MUCHOMORKI są bardzo życzliwe dla innych mieszkańców Zielonej Dolinki i nie tylko 🙂

Podczas warsztatów mydlarskich potrafiliśmy samodzielnie wykonać pachnące mydełka 🙂

Przygotowujemy się do bardzo ważnej uroczystości: wspólnego śpiewania hymnu narodowego w ramach akcji DLA NIEPODLEGŁEJ…

Zostaliśmy oficjalnie przyjęci do grupy MUCHOMORKI 🙂

Przemili goście w przedszkolu. Panowie policjanci opowiadali nam o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Bardzo dbamy o nasze środowisko. A oto dowód 🙂

Witamy po wakacjach już w 2018 / 2019 roku szkolnym. Cieszymy się, że wróciliście do przedszkola pełne uśmiechu i radosne:

Jubileusz 30 – lecia przedszkola

Dzień rodziny

Dzień sportu

Dzień Ziemi

Nasz ogródek w sali

Dzień Babci i Dziadka

Bal przebierańców

Mikołaj przyniósł nam prezenty

Odwiedził nas górnik

Pierwsze nasze wspólne wróżby andrzejkowe

Dzień Życzliwości w przedszkolu

A tak pilnie uczymy się matematyki… umiejętność liczenia jest bardzo ważna…

Jesteśmy małymi „Krasnoludkami”, ale już prawdziwymi przedszkolakami-Uroczyste pasowanie na przedszkolaka.

[/vc_column_text]

Zajęcia plastyczne to sztuka … A tak pracują mali artyści … 🙂

Lubimy śpiewać piosenki … bawić się przy muzyce …

Maluszki uwielbiają zabawy na świeżym powietrzu…

Poznajemy nowe zabawy: „Mam chusteczkę haftowaną wszystkie cztery rogi…”

Nasz pierwszy spacer w pobliżu przedszkola. W nauce chodzenia w parach pomagał dzieciom ich przyjaciel „wąż”. Maluszki dzielnie go trzymały i pilnowały aby nie uciekł 🙂

Bardzo miło w przedszkolu spędzamy czas na zabawie z nowymi kolegami i koleżankami:

KRASNOLUDKI już od pierwszych dni pobytu w przedszkolu starają się zadbać o środowisko naturalne. Pragną by otoczenie ich przedszkola było czyste.

[/vc_column]

Archiwum

Kalendarz

Lipiec 2021
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
[/vc_row]