SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW w roku szkolnym 2021/2022 WYNOSI:

70,- zł. na pierwsze dziecko

35,- zł. na drugie dziecko

23,- zł. na trzecie dziecko

NUMER KONTA DO WPŁAT NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW:

     Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 1,        

ul. Lipowa 18 b, 74 – 300 Myślibórz

konto nr: 37 8355 0009 0070 4373 2000 0001

Na co przeznaczamy pieniążki ze składek na Radę Rodziców:

 1. Zakup upominku z okazji Dnia Dziecka.
 2. Dofinansowanie do wycieczek dla dzieci (autokar).
 3. Dofinansowanie imprez kulturalnych m.in. teatrzyki, audycje dla dzieci.
 4. Oprawa muzyczna balu noworocznego.
 5. Zakup słodyczy dla dzieci z okazji różnych świąt, uroczystości przedszkolnych i rodzinnych, zakończenia realizowanych na placówce programów itp.
 6. Zakup nagród dla laureatów konkursów wewnątrzprzedszkolnych, lokalnych i ogólnopolskich.
 7. Dofinansowanie upominków dla dzieci kończących edukację przedszkolną (dyplomy, książki).
 8. Opłata za prowadzenie rachunku.
 9. Inne – pomoc materialna na rzecz placówki z przeznaczeniem dla dzieci.

Każda otrzymana wpłata pozwala na realizację przedsięwzięć służących naszym dzieciom. Dlatego liczymy na zaangażowanie rodziców w przedszkolne życie naszych dzieci.

Poniżej przedstawiamy rozliczenie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2020/2021:

Wpływy:

 1. Wpłaty na Radę Rodziców – łącznie wszystkie grupy  – 5.365,00 zł.
 2. Wpłata sponsora z przeznaczeniem na zakup KolorPiano – 1000,00 zł.

Przychód – wpływy w roku szk. 2020/2021 – 5.976,00 zł.

Wydatki:

 1. Teatrzyk dla dzieci – 400,00 zł.
 2. Warsztaty Czekoladowe – zaliczka – 1.080,00 zł.
 3. Organizacja choinki noworocznej, klauni „DJ Loczek” – 500,00 zł.
 4. Dzień Dziecka: upominki, lody, przejażdżka koniem – 1. 314,37 zł.
 5. Wynajem autokaru na wycieczkę dla dzieci – 740,00 zł.
 6. Zakup książek oraz dyplomów dla 6-latków na pożegnanie przedszkola – 600,54 zł.
 7. Opłaty za przelewy bankowe – 60,00 zł.
 8. Opłata bankowa za prowadzenie rachunku – 120,00 zł

 

Rozchód – wydatki w roku szk. 2019/2020 – 4.814,91 zł.

Saldo na koniec roku szkolnego 2020/2021 to 1.152,09 zł. Z powodu pandemii koronawirusa, nie odbyło się szereg zaplanowanych wcześniej imprez i uroczystości. Pozostała kwota zostanie przeniesiona na kolejny rok szkolny 2021/2022.

REGULAMIN RADY RODZICÓW

przy Przedszkolu Publicznym Nr 1

„Zielona Dolinka” w Myśliborzu

 

 Podstawa prawna:  Art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 1. Postanowienia wstępne:
 2. Niniejszy regulamin określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców w Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Zielona Dolinka” w Myśliborzu, zasady wyboru przedstawiciela rady grupy oraz zasady wydatkowania funduszu rady.
 3. Kompetencje Rady określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw oraz Statut placówki.
 4. Organami Rady są:

– Plenarne Zebranie Rady

– Prezydium Rady

– Przewodniczący Rady

– Komisja Rewizyjna

 1. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
 2. Rada Rodziców jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny organ opiniodawczy i doradczy przedszkola.
 3. Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.
 4. Rada Rodziców posługuje się pieczątką:

RADA RODZICÓW

przy Przedszkolu Publicznym Nr 1

w Myśliborzu

 II. Skład i struktura rady, tryb powoływania członków:

 1. Wybory do rady grupy odbywają się na pierwszym zebraniu rodziców, nie później niż do 15 września danego roku szkolnego.
 2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 3. Członków rady grupy wybiera się spośród rodziców dzieci danej grupy, w liczbie nie mniej niż 3 osoby.
 4. Każde dziecko reprezentuje jeden z jego rodziców (opiekunów prawnych).
 5. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał najwięcej głosów. Głosowanie może odbywać się osobno na każdego kandydata lub łącznie na wszystkich zgłoszonych kandydatów.
 6. Zebranie rodziców dzieci danej grupy wybiera spośród członków rady grupy przewodniczącego, który jest przedstawicielem tej rady w Radzie.
 7. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 8. Rada wybiera ze swego składu Przewodniczącego Rady.
 9. Przewodniczący Rady jednoosobowo reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje pracami Rady i Prezydium Rady.
 10. Na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców, rada powołuje Prezydium, które stanowi organ wykonawczy Rady.
 11. W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący, Sekretarz, Skarbnik.
 12. Rada wybiera ze swego składu Komisję Rewizyjną.
 13. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Prezydium Rady.
 14. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
 15. Rada albo Prezydium Rady mogą powoływać ze składu Rady komisje, określając ich skład i zadania.
 16. Kadencja Rady trwa jeden rok.

III. Cele, zadania i kompetencje Rady:

 1. Do zakresu działań Rady Rodziców należy w szczególności:

a) współudział w realizacji zadań ogólnoprzedszkolnych a w tym:

– popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i działaniach dydaktycznych

– pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w realizowaniu funkcji placówki, w podnoszeniu jakości pracy,

– organizowanie prac społecznie – użytecznych na rzecz przedszkola,

– uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki,

– wzbogacenie wyposażenia przedszkola,

– organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami,

– pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do przedszkola,

– udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci,

– wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych zgodnie z tradycją środowiska i regionu,

b) uchwalanie regulaminu Rady

c) uchwalanie preliminarza budżetowego Rady na dany rok szkolny

d) zaopiniowanie statutu, programu i planu pracy przedszkola oraz ewentualnych projektów innowacji, eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla przedszkola

e) współpraca z innymi organami przedszkola przy rozwiązywaniu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki

f) dokonywanie wyboru składu osobowego organów Rady

Rada ponadto może:

a) występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jego dyrektora lub innego nauczyciela. Wnioski kierowane przez Radę mają dla organu charakter wiążący,

b) w celu wspierania działalności przedszkola gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł

Do kompetencji rady rodziców należy:

a) Uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

– programu wychowawczego przedszkola, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do wychowanków, realizowanego  przez nauczycieli,

– programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców,

b) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

c) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola

d) Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 3  lit. a lub b, program ten ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

e) Delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora

f) Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela

g) Opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

h) Wybór przedstawiciela rodziców do zespołu reprezentującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy

IV. Organizacja pracy:

 1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z regulaminem i planem działalności na dany rok szkolny.
 2. Prezydium Rady składa się z 3 członków w tym, przewodniczącego.
 3. Posiedzenia Rady zwoływane są i prowadzone przez Przewodniczącego.
 4. W posiedzeniu Rady może brać udział z głosem doradczym dyrektor przedszkola.
 5. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady inne osoby z głosem doradczym.

V. Tryb podejmowania uchwał:

 1. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 2. Uchwała Rady w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady lub zmiany jego treści zapadają większością 2/3 głosów oddanych.
 3. Uchwały Rady są zaprotokołowane przez sekretarza Rady

VI. Sposób dokumentowania posiedzeń:

 1. Zebrania rady są protokołowane przez sekretarza rady i stanowią dokumentację przedszkola przechowywaną w kancelarii placówki.
 2. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzany w ciągu 7 dni. Protokół z zebrania podpisuje przewodniczący i protokolant przy aprobacie rady.
 3. Członkowie rady są zobowiązani w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu. Na następnym spotkaniu rada decyduje o wprowadzeniu do protokołu zgłoszonych poprawek.

VII. Prawa i obowiązki prezydium i członków rady: 

 1. Do zadań Prezydium Rady należy:

a) bieżące kierowanie pracami Rady w okresie miedzy zebraniami, w tym gospodarką finansową rady,

b) realizacja preliminarza rady,

c) wykonywanie uchwał rady,

d) opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,

e) nadzór nad pracami komisji powoływanych przez Radę lub Prezydium,

 1. Zadaniem Przewodniczącego Rady Rodziców jest:

a) kierowanie całokształtem pracy rady rodziców,

b) opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola

c) współdziałanie ze wszystkimi członkami rady rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy

d) Zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców

e) przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów rady rodziców dotyczących działalności przedszkola

 1. Zadaniem Skarbnika rady rodziców jest:

a) kierowanie działalnością finansową rady rodziców

b) czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami rady rodziców

c) sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych rady oraz zatwierdzanie ich do wypłaty

 1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej rady rodziców jest:

a) dokonywanie raz na kwartał kontroli dokumentów finansowych

b) składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej rady rodziców.

5. Zadaniem Sekretarza rady jest:

a) sporządzanie protokołów z posiedzenia rady rodziców

b) załatwianie spraw administracyjnych związanych z działalnością rady

VIII. Zasady działalności finansowej rady rodziców: 

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności przedszkola z następujących środków:

a) składki rodziców

b) wpłaty osób fizycznych

c) z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców

d) z działalności o charakterze inicjatyw gospodarczych

Wysokość składki rodziców ustala się na początku roku szkolnego

Propozycje wysokości składki przedstawia dla całego przedszkola Prezydium Rady Rodziców

Wysokość składki na pierwsze dziecko wynosi 100%. Każde kolejne uczęszczające do przedszkola dziecko tych samych rodziców odpowiednio:

– na drugie – 1/2 wysokości składki

– na trzecie – 1/3 wysokości składki

– na czwarte – 1/4 wysokości składki

– na piąte – 1/5 wysokości składki

 1. Wnioski w sprawie obniżenia wartości składki lub zwolnienia z jej uiszczenia składają zainteresowani rodzice albo nauczyciel
 2. Fundusze, o których mowa w ust. 1 mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych placówki, w tym szczególnie udzielanie jej pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad dziećmi
 3. Dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków z funduszu prowadzi skarbnik lub osoba upoważniona przez ogół rady
 4. Rada może upoważnić osobę, która będzie dokonywała wpłat i wypłat z rachunku bankowego Rady Rodziców
 5. Wpłaty na fundusz rady dokumentowane są na listach zbiorczych poszczególnych grup i ewidencjonowane w księdze wpływów rady na dany rok szkolny
 6. Wydatkowanie środków finansowych zgromadzonych przez Radę Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków zatwierdzonego przez Prezydium Rady Rodziców.
 7. Wydatki z funduszu Rady realizowane są na podstawie rachunków i dokumentów zatwierdzonych i podpisanych przez Skarbnika Rady Rodziców

Środki, o których mowa w punkcie 1 przeznaczone są w szczególności na:

a) organizowanie imprez kulturalno – oświatowych i wycieczek dzieci

b) finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych dla dzieci

c) finansowanie materiałów dydaktycznych dla dzieci

d) organizowanie warsztatów szkoleniowych dla rodziców i nauczycieli

e) innych wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rady

W nioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:

a) Dyrektor

b) Rady grupy

c) Wychowawcy grup

 1. Postanowienia końcowe:
 1. W realizacji swoich zadań rada współpracuje z funkcjonującą w placówce radą pedagogiczną.
 2. Uchwały i decyzje Rady Rodziców sprzeczne z interesem przedszkola lub niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa dyrektor przedszkola zawiesza w zakresie ich wykonania i uchyla.
 3. Kadencja rady trwa jeden rok. Ustępująca rada rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej rady, co powinno nastąpić nie później niż do 2-ch tygodni od odbycia się zebrań grupowych.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

03.11.2016 r.

Archiwum

Kalendarz

Lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031