Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Dyrektora Nr 1/14

z dnia 13.02.2014 r.

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

do Przedszkola Publicznego Nr 1 „Zielona Dolinka” w Myśliborzu

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) – z art. 14 ust. 1a
 3. Ustawa z dnia 13 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1265)
 4. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty… (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)
 • 1

SKŁADANIE DEKLARACJI I WNIOSKÓW:

 1. Rodzice dzieci już uczęszczających do Przedszkola Publicznego Nr 1 „Zielona Dolinka” w Myśliborzu składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (art. 20w ust. 2 ustawy z dnia 06.12.2013)
 2. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca (art. 20w ust. 1 w/w ustawy) na pisemny wniosek rodzica (art. 20a ust. 4 w/w ustawy) – złożony u dyrektora wybranego przedszkola (art. 20s ust. 1 w/w ustawy)
 • 2

ZASADY PRZYJĘĆ:

 1. Do Przedszkola Publicznego Nr 1 „Zielona Dolinka” w Myśliborzu przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat, zamieszkałe na terenie gminy Myślibórz (art. 20c ust. 1 ustawy z dnia 06.12.2013)
 2. Dzieci spoza gminy mogą być przyjęte tylko na wolne miejsca po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców zgodnie z kryteriami.
 3. Dziecko w wieku 5 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego i jest przyjmowane w pierwszej kolejności.
 4. W roku szkolnym 2014/15 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., które w tym roku szkolnym nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu (art. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 13 sierpnia 2013 r.)
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak, niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 8 lat.
 7. Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dzieci bez orzeczeń są rekrutowane na tych samych zasadach i według tych samych procedur.
 • 3

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ:

 1. Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola nie przekracza liczby miejsc wolnych w przedszkolu, o przyjęciu dzieci decyduje dyrektor.
 2. Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola przekracza liczbę miejsc wolnych w przedszkolu, o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora, który wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego (art. 20zb ust. 1 ustawy z dnia 06.12.2013)
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy Myślibórz niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu komisja – po weryfikacji wniosków spełniających wymogi z § 2 pkt. 3 i 4 niniejszego regulaminu – w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria określone w art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 06.12.2013) tj.:
 4. wielodzietność rodziny kandydata (10 punktów)
 5. niepełnosprawność kandydata (10 punktów)
 6. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (10 punktów)
 7. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (10 punktów)
 8. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (10 punktów)
 9. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (10 punktów)
 10. objęcie kandydata pieczą zastępczą (10 punktów)
 11. Zgodnie z art. 20c ust 3 ustawy z dnia 06.12.2013 – kryteria te mają jednakową wartość i wynoszą po 10 punktów za każde z kryteriów.
 12. Jeżeli po tym etapie postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami bądź kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, komisja rekrutacyjna kieruje się kryteriami dodatkowymi, określonymi przez dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 „Zielona Dolinka” w Myśliborzu w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Myślibórz (art. 20c ust. 4 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 06.12.2013)
 13. Kryteria dodatkowe spełniają:
 14. dzieci obojga rodziców pracujących (10 punktów)
 15. dzieci z rodzin pozostających pod opieką MOPS (8 punktów)
 16. rodzeństwo dzieci już uczęszczających do Przedszkola Publicznego Nr 1 „Zielona Dolinka” w Myśliborzu (6 punktów)
 17. dzieci rodziców, którzy deklarują pobyt dziecka w przedszkolu poza czasem realizacji podstawy programowej (5 punktów)
 • 4

WARUNKI I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE USTALONYCH KRYTERIÓW:

 1. Zgodnie z art. 20t ust. 2 pkt 1a-d, dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 „Zielona Dolinka” w Myśliborzu potwierdzającymi kryteria, o których mowa w § 3 ust. 3 są odpowiednio:
Kryterium Dokument potwierdzający Forma dokumentu
wielodzietność oświadczenie z klauzulą odpowiedzialności: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. na piśmie
niepełnosprawność kandydata orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność oryginał albo kopia poświadczona notarialnie, albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata lub obydwojga rodziców orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oryginał albo kopia poświadczona notarialnie, albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu, dopuszcza się poświadczenie za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność oryginał albo kopia poświadczona notarialnie, albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu, dopuszcza się poświadczenie za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
samotne wychowywanie kandydata prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub inny dokument poświadczający oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem oryginał albo kopia poświadczona notarialnie, albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu, oraz oświadczenie z klauzulą odpowiedzialności, dopuszcza się poświadczenie za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
kandydat w rodzinie zastępczej dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oryginał albo kopia poświadczona notarialnie, albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu, dopuszcza się poświadczenie za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
oboje rodzice pracujący Pieczątka zakładu pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu oryginał

 

 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Burmistrza, o potwierdzenie tych okoliczności (art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 06.12.2013)
 2. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (art.20t ust. 8 ustawy z dnia 06.12 2013).
 • 5

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW W PRACACH KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

 1. W pierwszym etapie rekrutacji komisja weryfikuje złożone wnioski oraz deklaracje rodziców o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej – przeprowadzając wstępną kwalifikację.
 2. Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz nowe wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane.
 3. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola (art. 20zc ust. 1 i 4 ustawy z dnia 06.12.2013).
 4. W terminie do 7 dni od opublikowania listy dzieci zakwalifikowanych do danego przedszkola, rodzice dzieci, mają obowiązek potwierdzenia wyboru przedszkola (art. 20za ust. 1 i 2 ustawy z dnia 06.12.2013). Potwierdzenia należy dokonać pisemnie. Brak potwierdzenia oznacza rezygnację z usług przedszkola.
 5. Komisja rozpatruje do przyjęcia tych kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani, potwierdzili wybór przedszkola w wymaganym terminie oraz złożyli wymagane z wnioskiem dokumenty (art. 20zc ust. 2 ustawy z dnia 06.12.2013).
 6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów, iloma wolnymi miejscami dysponuje przedszkole, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych w § 3 pkt. 3 i 5 niniejszego regulaminu i wagę ustalonych punktów za spełnienie ich.
 7. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola (art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 06.12.2013)
 8. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w pkt. 7 określony jest w formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej (art. 20zc ust. 5 ustawy z dnia 06.12.2013).
 • 6

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

 1. od 22 lutego do końca lutego każdego roku – składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na kolejny rok szkolny, przez rodziców dzieci przyjętych w poprzednich latach szkolnych.
 2. od 1 marca do 31 marca – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny.
 3. 10 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 4. od 11 kwietnia do 18 kwietnia obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru przedszkola
 5. 30 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola
 6. od 1 maja do 26 maja – terminy odwoławcze
 7. od 1 czerwca do 15 czerwca – podpisywanie umów
 • 7

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE:

 1. Na podstawie art. 20zc ust. 6-8 ustawy z dnia 06.12.2013r. ustala się terminy odwoławcze
 2. od 1 maja do 7 maja – składanie przez rodziców do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka
 3. do 12 maja – komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski rodziców i sporządza uzasadnienia odmowy przyjęcia
 4. do 19 maja – składanie przez rodziców do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
 5. do 26 maja – dyrektor przedszkola rozpatruje odwołania rodziców od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
 6. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 • 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola, o których mowa w § 5 pkt 4 oraz w § 6 pkt 3 niniejszego regulaminu nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola.
 2. Pod pojęciem „wielodzietności rodziny” rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 20b pkt 1 ustawy z dnia 06.12.2013)
 3. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b pkt 2 ustawy z dnia 06.12.2013)
 • 9

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21.02.2014 r.

 

Aneks do Regulaminu Rekrutacji Dzieci

do Przedszkola Publicznego Nr 1 „Zielona Dolinka”

w Myśliborzu 

Podstawa prawna:

Rekrutacja do przedszkola odbywa się na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)

Aneks wchodzi w życie z dniem 16 marca 2017 r.

W obowiązującym Regulaminie Rekrutacji Dzieci

do Przedszkola Publicznego Nr 1 „Zielona Dolinka” w Myśliborzu wprowadza się następujące zmiany:

 • 1

W artykule 2 wprowadza się następujące zmiany:

 1. Punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat” (art. 31 pkt. 1)

 1. Punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego” (art. 31 pkt. 4)

 1. Punkt 4 niniejszego artykułu ulega skreśleniu.
 2. Punkt 6 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak, niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 9 lat” (art. 31 pkt. 2).

 • 2

W artykule 3 punkt 5 otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli po tym etapie postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami bądź kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, komisja rekrutacyjna kieruje się kryteriami dodatkowymi, określonymi przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny” (art. 131 pkt. 4)

Myślibórz, dnia 16.03.2017 r.

 

Druki niezbędnych oświadczeń znajdują się w zakładce: DO POBRANIA

TUTAJ TEKST

Archiwum

Kalendarz

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930