Ogłoszenie o zamówieniu: Remont pomieszczeń kuchennych w przedszkolu.

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Znak sprawy: PP1-II-26-1/2021

 

 

Przedmiot zamówienia: REMONT POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 1 „ZIELONA DOLINKA” W MYŚLIBORZU

 

 

 

Nazwa i adres zamawiającego:

Przedszkole Publiczne nr 1 Zielona Dolinka w Myśliborzu

 1. Lipowa 18B

74-300 Myślibórz

tel. 95 747 22 77

e-mail: pp1.zieldol@wp.pl

 

Termin realizacji zamówienia: od 01.08.2021 r. do 27.08.2021 r.

 

Adres, pod którym można uzyskać informacje:

Przedszkole Publiczne nr 1 Zielona Dolinka w Myśliborzu

 1. Lipowa 18B

74-300 Myślibórz

 

Pracownik uprawniony do kontaktów z ofertami jest: Marzena Gerwatowska – dyrektor przedszkola

Tel. :   95 747 22 77   godzina: 10.00 – 14.00

 

Miejsce i termin składania ofert:

Do dnia: 2 czerwca 2021 r.               do godziny: 12.00

 

Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu:

 1. Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do procedury udzielania zamówień publicznych w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Mysliborzu.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Pełnomocnictwo –  w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
 4. Wypełniony Formularz „Asortymentowo-cenowy” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym

Wymagane dokumenty należy złożyć w języku polskim, w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: 4 czerwca 2021 r. godz. 12.00

Przedszkole Publiczne nr 1 Zielona Dolinka w Myśliborzu

 1. Lipowa 18B

74-300 Myślibórz

 

Warunki uczestnictwa:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 • prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • oferują przedmiot zamówienia o parametrach równoważnych lub wyższych niż wymagane przez zamawiającego.

 

Potwierdzenie spełniania tych warunków przez wykonawcę nastąpi poprzez złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych w dokumentacji przetargowej.

 

 

Termin związania ofertą–  30  Dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

 

Najniższa cena zamówienia brutto – znaczenie 100%

 

 

W prowadzonej procedurze nie jest wymagane wniesienie wadium.

 

DO POBRANIA:

OFERTA

Klauzula RODO

Przedmiar

Przedmiar – instalacje elektryczne wewnętrzne

Wyposażenie

Opis techniczny

E-01

E-02

E-03

E-04

E-05

K-01

K-02

K-03

K-04

S-01

S-02

Wzór umowy – budowa